Τόμος "Καινοτομώ Επιχειρώ" (2013)

 

Εισαγωγή από τον Καθηγητή Σπύρο Λιούκα, Επιστημονικό Υπεύθυνο της ΜοΚΕ ΟΠΑ και Επιμελητή του τόμου

Book Cover Kainotomo EpixeiroΟ τόμος αυτός αποτελεί τον τρίτο σε μια σειρά συλλογικών τόμων σε θέματα επιχειρηματικότητας. Στόχος του είναι να παράσχει σε διδάσκοντες και διδασκόμενους επίκαιρο εκπαιδευτικό υλικό και να μεταφέρει στοιχεία και εμπειρίες από την πραγματικότητα και την εμπειρία της επιχειρηματικής δράσης.

Η παρούσα έκδοση είναι αποτέλεσμα της εργασίας και έρευνας μίας μεγάλης ομάδας ακαδημαϊκών ερευνητών αλλά και ενεργών επιχειρηματιών και διοικητικών στελεχών. Η συμμετοχή όλων των αξιόλογων συναδέλφων και των ερευνητών είναι ενδεικτική του ενδιαφέροντος για περαιτέρω τεκμηρίωση του επιστημονικού πεδίου της επιχειρηματικότητας και αναδεικνύει την ύπαρξη ενός πυρήνα ανθρώπων που συμβάλλει στην ανάπτυξη της υγιούς επιχειρηματικότητας στο Ο.Π.Α.

Κριτήριο για την ανάπτυξη του υλικού αυτού αποτέλεσε η προσφορά γνώσεων στους νέους(και επίδοξους) επιχειρηματίες και η γνωριμία με αναπτυσσόμενους τομείς. Ακόμη, η κατανόηση της επιχειρηματικής πράξης μέσω ζωντανών παραδειγμάτων και εμπειριών ελληνικών επιχειρήσεων που μπορούν να δουν στο περιβάλλον και στην καθημερινότητά τους. Τέλος, η παροχή πρακτικών εργαλείων (οδηγών) για τον σχεδιασμό και την έναρξη των επιχειρήσεών τους.

Στόχος είναι το βιβλίο αυτό να συμβάλλει στο σχηματισμό μίας ισχυρής βάσης ελληνικού εκπαιδευτικού υλικού και να αποτελέσει αναπόσπαστο τμήμα μίας ολοκληρωμένης εκπαίδευσης και προσέγγισης για την ανάπτυξη αναπόσπαστο τμήμα μίας ολοκληρωμένης εκπαίδευσης και προσέγγισης για την ανάπτυξη νεοφυών επιχειρήσεων.

Θα αποτελέσει ιδιαίτερη χαρά για εμάς η προσπάθεια αυτή να βρει θετική ανταπόκριση και να προστεθούν πολλοί νέοι συνεργάτες στην υποστήριξη των νέων στην μετουσίωση των προθέσεών τους σε πραγματική επιχειρηματική δράση.

Καθηγητής Σπύρος Λιούκας
Ιδρυματικός Υπεύθυνος Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (2010 - 2014)
Διευθυντής Εργαστηρίου Στρατηγικής και Επιχειρηματικότητας
Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Ο τόμος χωρίζεται σε δυο τμήματα:
1. Νέα Θέματα Επιχειρηματικότητας
2. Μελέτες Περίπτωσης

Στις υποσελίδες της ενότητας αυτής μπορείτε να βρείτε τα πλήρη κείμενα, όπως εμφανίζονται στον τόμο "Καινοτομώ Επιχειρώ" που εκδόθηκε και διανέμεται στα μαθήματα επιχειρηματικότητας του ΟΠΑ. Θα είναι χαρά μας αν το εκπαιδευτικό αυτό υλικό αποτελέσει χρήσιμο συμπλήρωμα στη διδασκαλία σας.

Παρακαλούμε να χρησιμοποιείτε την ορθή βιβλιογραφική αναφορά η οποία είναι η εξής:

Λιούκας, Σ. Επιμέλεια. (2013). Καινοτομώ-Επιχειρώ. Αθήνα. Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

 
 
 
 
        
Το Έργο «Μονάδα καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας (ΜΚΕ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών» υλοποιείται μέσω του  Επιχειρησιακού Προγράμματος  «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»  και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ)  και από εθνικούς πόρους.