Θέματα Επιχειρηματικότητας (2006)

 

Το υλικό των θεμάτων που προσφέρονται στο πεδίο αυτό αποτελεί αποτέλεσμα εργασίας ομάδας καθηγητών του πανεπιστημίου, που έχει εκδοθεί από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο, με υπεύθυνο σύνταξης τον συντονιστή του προγράμματος "Επιχειρηματικότητα" καθηγητή Σπύρο Λιούκα. Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα "Ενθάρρυνση Επιχειρηματικών Δράσεων, Καινοτομικών Εφαρμογών και Μαθημάτων Επιλογής Φοιτητών και Σπουδαστών, ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, 2003-2005".

Η βιβλιογραφική αναφορά του τόμου αυτού είναι η εξής:

Λιούκας, Σ. Ed. (2006). Θέματα Επιχειρηματικότητας. Αθήνα, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

 
 
 
 
        
Το Έργο «Μονάδα καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας (ΜΚΕ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών» υλοποιείται μέσω του  Επιχειρησιακού Προγράμματος  «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»  και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ)  και από εθνικούς πόρους.